ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ

 

ΑΡΘΡΟ 1.   ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

       Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος Μεταπτυχιακών Αποφοίτων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Σύλλογος έχει δική του κυκλική σφραγίδα η οποία στην περιφέρειά της φέρει την επωνυμία του Συλλόγου με το έτος ίδρυσης.

 

ΑΡΘΡΟ 2.   ΕΔΡΑ

 

       Έδρα του Συλλόγου είναι η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά.

 

ΑΡΘΡΟ 3.   ΣΚΟΠΟΙ

 

1.     Κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι η συνεχής αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.). Προς την κατεύθυνση αυτή μπορούν να συμβάλουν ενεργά τα μέλη του Συλλόγου με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και την πολύχρονη εμπειρία τους. Γι’ αυτό και θα στηρίζουν κάθε προσπάθεια ανέλιξης της Δ.Ε, που θα λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

2.      H επικοινωνία και αγαστή συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα, ο οποίος ασχολείται ή έχει σχέση με οποιονδήποτε τρόπο με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Ιδρύματα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ερευνητικά Κέντρα, Εκκλησιαστικοί φορείς, Επιστημονικές Ενώσεις κ.λ.π.).

3.      Η δημιουργία επαφών και επιστημονικών δεσμών με άλλους Συλλόγους ή Ενώσεις ή Εταιρείες στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που επιδιώκουν γενικά τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

4.      Η παροχή, διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για το σχεδιασμό μέτρων βελτίωσης της παρεχόμενης παιδείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

5.      Η έκδοση πληροφοριακών δελτίων, περιοδικών ή βιβλίων, τα οποία έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Συλλόγου και που αφορούν στη μετεκπαίδευση των διδασκόντων, στην εκπαίδευση των διδασκομένων (ανεξαρτήτως υπηκοότητας, φύλου ή θρησκεύματος),  καθώς και στην ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών.       

6.      Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Σύλλογος, συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των μελών του ή και δημόσιες συναντήσεις κατά τις οποίες γίνονται διαλέξεις, συνεντεύξεις, ανακοινώσεις, επιδείξεις, σεμινάρια που αφορούν θέματα Παιδείας σύμφωνα με τους σκοπούς του Συλλόγου.

7.      Η εξασφάλιση καλύτερης συνεργασίας των μελών.

8.      Ο Σύλλογος των Μεταπτυχιακών Αποφοίτων  και Μεταπτυχιακών Φοιτητών Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι επιστημονικό, μορφωτικό, μη κερδοσκοπικό και μη πολιτικό σωματείο. Ουδεμία απολύτως σχέση εξάρτησης έχει από οποιονδήποτε Κρατικό, Πολιτικό, Πολιτιστικό ή Θρησκευτικό φορέα.

 

 ΑΡΘΡΟ 4.   ΜΕΛΗ

 Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

1.      Τακτικά μέλη.

Τακτικά μέλη είναι οι καθηγητές Δ.Ε.:

      i.        Oι κατέχοντες Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (ΜΔΕ, Mcs, Med., Meng, Διδακτορικό, Ph.D. ή αναγνωρισμένο ισοδύναμο τίτλο από ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού).

   ii.        Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ή Υποψήφιοι Διδάκτορες ανεξάρτητα αν σπουδάζουν με ή χωρίς εκπαιδευτική άδεια, σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

 

2.      Επίτιμα μέλη.

Επίτιμα μέλη καθίστανται όσοι για οποιοδήποτε λόγο συμπαραστάθηκαν στο έργο του Συλλόγου ή άτομα που διακρίθηκαν στον ευρύτερο κοινωνικό, εκπαιδευτικό ή ακαδημαϊκό χώρο. Για την ανακήρυξη κάποιου σε επίτιμο μέλος απαιτείται ομοφωνία του Δ.Σ. ή απόλυτη πλειοψηφία της συνελεύσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 5.   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

                Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα: να μετέχουν στις Γ.Σ., να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Να εκφράζουν, διατυπώνουν και αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις και προτάσεις τους και να συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες εργασίας. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά η οποία καθορίζεται από το Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν εισφορές.  

 

ΑΡΘΡΟ 6.   ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

            Κάθε μέλος που δεν εκπληρώνει τις προς το Σύλλογο οικονομικές του υποχρεώσεις, ή που η δραστηριότητά του στρέφεται ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου, ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης:

      i.        Γραπτή επίπληξη από το Δ.Σ.

   ii.        Προσωρινή αποβολή από τη Γ.Σ.

 iii.        Οριστική διαγραφή από τη Γ.Σ.

Η γραπτή επίπληξη και η προσωρινή αποβολή επιβάλλονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., η οριστική διαγραφή με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το πειθαρχικώς διωκόμενο μέλος καλείται από το Δ.Σ. σε γραπτή απολογία εντός δέκα (10) ημέρες. Αν δεν υποβληθεί απολογία το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς αυτή. Η διαγραφή προτείνεται από το Δ.Σ. ή από πέντε (5) τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 7.   ΠΟΡΟΙ

 

            Πόροι του Συλλόγου είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών και τυχόν δωρεές.

 

ΑΡΘΡΟ 8.   ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

            Τα όργανα του Συλλόγου είναι:

1.      Η Γενική Συνέλευση.

2.      Το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.      Η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 9.   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

            Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα άλλα όργανα. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Συλλόγου. Ειδικότερα:

1.      Λειτουργεί με εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει η ίδια.

2.      Κρίνει τον απολογισμό δράσης του απερχόμενου Δ.Σ.

3.      Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τα μέλη του Δ.Σ.

4.      Εγκρίνει τη διαγραφή ή αποβολή των μελών.

5.      Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

6.      Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό.

7.      Ανακαλεί το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 10.   ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

 

            Κάθε δύο χρόνια συγκαλείται μία τακτική Γ.Σ. πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.  Η Γ.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.      Εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή.

2.      Κρίνει τον απολογισμό δράσης του απερχόμενου Δ.Σ.

3.      Εκλέγει τα μέλη του επόμενου Δ.Σ. καθώς και τα δύο αναπληρωματικά μέλη του.

4.      Εγκρίνει ή απορρίπτει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Συλλόγου και εγκρίνει ή απορρίπτει την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

 

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γ.Σ. υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα. Οι προσκλήσεις πρέπει να προσδιορίζουν οπωσδήποτε τόπο, χρόνο, τα θέματα για συζήτηση και να ορίζεται η επαναληπτική συνέλευση για την περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία.

Στις Γ.Σ. δικαιούνται συμμετοχής όλα τα μέλη του Συλλόγου, δικαίωμα όμως ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη.      

 

ΑΡΘΡΟ 11.   ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

            Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των τακτικών μελών και με θέματα ημερήσιας διάταξης αυστηρά καθορισμένα. Θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την ενημέρωση όλων των μελών της Γ.Σ. περί της εκτάκτου σύγκλησής της.     

     

ΑΡΘΡΟ 12.   ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.

 

            Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο (1/2) του αριθμού των τακτικών μελών συν ένα. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται σε καθορισμένη νέα ημερομηνία εντός δεκαπέντε ημερών (15) και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών.

            Η Γ.Σ. διευθύνεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας του από τον αντιπρόεδρο του Δ..Σ.

            Γραμματέας της Γ.Σ. είναι ο Γραμματέας του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας του ένα άλλο μέλος του Δ.Σ.

            Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ανάταση και καταμέτρηση των χεριών κατά πλειοψηφία εκτός των αποφάσεων για την αποβολή ή διαγραφή μελών όπου διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ένστασης, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται μυστική ψηφοφορία.

            Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για τροποποίηση καταστατικού και διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) συν ένα των ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 

            ΑΡΘΡΟ 13.   ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

           

                Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή με δύο αναπληρωματικούς εκλεγμένους από τη Γ.Σ. και προεδρεύει αυτός που έλαβε τους περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η θέση μέλους της εφορευτικής επιτροπής που παραιτείται ή κωλύεται συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά πλειοψηφίας. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ.

                Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει για να διενεργούνται οι αρχαιρεσίες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση και διενεργεί τη διαλογή των ψήφων.

                Στο τέλος συντάσσει πρακτικό για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και το αποτέλεσμα, στο οποίο επισυνάπτεται και ο κατάλογος αυτών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και παραδίνεται στην νεοεκλεγμένη διοίκηση του Συλλόγου.  

                Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις αρχαιρεσίες σε γενικό ψηφοδέλτιο και τα επώνυμα των υποψήφιων  γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά.

                Απαγορεύεται η υποβολή υποψηφιοτήτων κατά συνδυασμούς. 

                Καθιερώνεται το δικαίωμα επιλογής τριών υποψήφιων με σταυρό προτίμησης.

                Τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά πρώτοι σε σταυρούς. Οι επόμενοι δύο εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο ισοψηφούντων.

                Ενστάσεις των υποψήφιων γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας διεξαγωγής των εκλογών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή η οποία ανακοινώνει και τους εκλεγέντες.

                Από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. ένα τουλάχιστον πρέπει να είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια και στο σύνολο των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον μεταπτυχιακοί φοιτητές ή φοιτήτριες, όχι όμως περισσότεροι από τρεις.          

 

ΑΡΘΡΟ 14.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

            Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Δ.Σ. που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τις τακτικές Γ.Σ. Εκτός από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά τα οποία αντικαθιστούν τα τακτικά σε περίπτωση εκκενώσεως θέσεως στο Δ.Σ. κατά σειρά επιτυχίας σαν επιλαχόντες. Σε περίπτωση που έχουν εξαντληθεί οι οριζόμενοι αναπληρωματικοί συγκαλείται Γ.Σ. η οποία και αποφασίζει. 

                Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν σε μία συνεδρίαση απουσιάζει ένα τακτικό μέλος του Δ.Σ.

                Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε μία εβδομάδα από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, το Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία.  

                Το Δ.Σ. συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου ή τριών (3) τακτικών μελών.

                Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου ευρισκομένου σε απαρτία. Σε απαρτία θεωρείται ότι είναι το Δ.Σ. αν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

                Το Δ.Σ. ευρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την υπόσταση και τα συμφέροντα του Συλλόγου και γενικά για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

                Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.     

 

ΑΡΘΡΟ 15.   ΑΞΙΩΜΑΤΑ

 

            Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον πάσης διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του Συλλόγου. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα και τις χρηματικές εντολές. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σ’ όλα ο Αντιπρόεδρος τούτου δε κωλυομένου μέλος του Δ.Σ. κατόπιν αποφάσεώς του. 

            Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει όλη τη γραφική εργασία του Συλλόγου, φυλάσσει υπεύθυνα το Αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί το Μητρώο μελών και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα. Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές.

            Ο Ταμίας διαχειρίζεται με ευθύνη του την περιουσία του Συλλόγου, τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία, ενεργεί τις πληρωμές επί τη βάσει χρηματικών ενταλμάτων και ευθύνεται προσωπικά και ακέραια για κάθε δαπάνη ή πληρωμή που γίνεται χωρίς ένταλμα. Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει ένα τακτικό μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

                                   

 

 

ΑΡΘΡΟ 16.   ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

            Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:

1.      Μητρώο μελών.

2.      Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.

3.      Βιβλίο Ταμείου.

4.      Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ορίζει ο Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 17.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1.           Ο εσωτερικός κανονισμός εγκρίνεται από τη Γ.Σ. και ρυθμίζει όλα τα θέματα τα           

 σχετικά με την εσωτερική τάξη του Συλλόγου.

Κάθε ζήτημα που αφορά στη διοίκηση και στη διαχείριση του Συλλόγου και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και από τις σχετικές με τα Σωματεία και Συλλόγους διατάξεις των ειδικών νόμων.

   Το παρόν καταστατικό που περιέχει 17 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα 10/03/2001 από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό.

 

2.          Εκλέχτηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου προσωρινό Δ.Σ. με ισχύ ενός έτους, αποτελούμενο από τους:

      i.     Μπορμπιλάς Νικόλαος

   ii.     Παπαευθυμίου Βασίλειος

 iii.     Δημητρόπουλος Ηλίας

  iv.     Ατσαλάκης Δημήτριος

    v.     Κουφοπούλου Πηνελόπη

  vi.     Πυρπυρής Παναγιώτης

vii.     Ιωάννου Μαρίνος

viii.     Τραπεζανίδου Μαρία

  ix.     Χριστόφιλος Ευγένιος

 

3.        Εκλέχτηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου προσωρινή τριμελής Εξελεγκτικής Επιτροπή με ισχύ ενός έτους, αποτελούμενο από τους:

      i.     Αλεξανδρίδη Θεόδωρο

   ii.     Αποστόλου Δήμητρα

 iii.     Κατσικαλή Μαρία-Αγγέλα

 

Το προσωρινό Δ.Σ.:

1.      Θα φροντίσει για τη Δικαστική αναγνώριση του Συλλόγου.

2.      Θα διοικεί προσωρινά για ένα έτος από σήμερα.

3.      Έχει την υποχρέωση να καλέσει μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του Πρωτοδικείου και μέσα σε ένα έτος, Γενική Συνέλευση με θέματα:

        i.        Λογοδοσία των πεπραγμένων.

     ii.        Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. που θα εκλεγεί θα αναλάβει τη διοίκηση αμέσως μόλις ανακηρυχθεί.

 

Αθήνα      10/03/2001

 

Ακολουθούν οι υπογραφές των ιδρυτικών μελών.